Plenion ERP
ERP-OPLOSSINGEN & MOBIELE TOEPASSINGEN

Wij helpen u bij het uitwerken van uw digitale toekomst

Algemene voorwaarden

Art. 1 : Gelding

De huidige algemene voorwaarden beheersen alle overeenkomsten van koop, verkoop of aanneming tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en deze van de klant, zijn de huidige voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.

Art. 2 : Totstandkoming van de overeenkomst

Alle door Future Vision gedane aanbiedingen en offertes zijn voorstellen voor een bepaalde oplossing en geheel vrijblijvend. Het order verbindt de klant, doch eerst door schriftelijke aanvaarding van een bestelling door Future Vision komt een overeenkomst tot stand.  Uitvoering van de overeenkomst door Future Vision alsmede een door Future Vision gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden.  Elke annulering geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 25 % op de totale prijs. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Future Vision behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Art. 3 : Prijs

De verkoopprijzen van Future Vision zijn exclusief BTW, recupel, reprobel, bebat, … en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en de levering van de goederen, de inkoopprijs of een ander bestanddeel van de kostprijs, waarop Future Vision haar verkoopprijs heeft gebaseerd, wordt verhoogd, dan heeft Future Vision het recht die verhoging aan de klant door te rekenen.  Alle extra-kosten die het gevolg zijn van een vertraging of een bijzonder verzoek in hoofde van de klant, worden bijkomend in rekening gebracht, zonder dat hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming vanwege de klant is vereist.

Art. 4 : Geleverde goederen

Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk door Future Vision vermeld, levert Future Vision goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke Future Vision uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestaan. Levering in gedeelten is toegelaten. Indien de klant gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen, gebruikelijke instructies en producthandleidingen. De klant kan de betaling niet weigeren op grond van het feit dat Future Vision haar gebeurlijke garantieverplichting nog  niet, of niet ten volle, is nagekomen.

Art. 5 : Leverings- en uitvoeringtermijn

De termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken is. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Evenmin kan Future Vision aansprakelijk worden gesteld wanneer de laattijdige uitvoering aan overmacht te wijten is of aan een fout van de klant.

Art. 6 : Duur en opzegging

Elke overeenkomst die tussen Future Vision BV en de klant gesloten wordt voor gebruik en ondersteuning van zijn software, zal een bepaalde duur hebben van een maand,  kwartaal of jaar (afhankelijk van de periodiciteit van facturatie).  De duur zal automaisch verlengd worden met een maand, kwartaal of een jaar, als de overeenkomst niet door de klant opgezegd wordt tegen uiterlijk 90 kalenderdagen voor de afloop ervan, wat Future Vision BV het recht heeft voor de verlengde duur te factureren.    Opzeggingen op minder dan 90 kalender dagen zal geen nut hebben, aangezien de overeenkomst verlengd wordt tegen de werkelijke beeindiging van het contract (opzegging plus 90 kalenderdagen)

Art. 7: Klachten

Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen na ontdekking worden geformuleerd. Zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding der goederen. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk bij hun ontdekking te worden gemeld. In voorkomend geval dienen de goederen ter beschikking te worden gehouden van Future Vision voor gebeurlijk nazicht en controle. In geval van erkende beschadiging van geleverde goederen, is de verantwoordelijkheid van Future Vision enkel beperkt tot het vervangen van de beschadigde goederen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen. Het formuleren van klachten geeft nimmer het recht aan de klant om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.

Art. 8 : Risico en eigendomsoverdracht

Alle leveringen worden geacht te hebben plaats gevonden in de gebruikelijke verkoopsfilialen van Future Vision. Alle verzendingen worden gedaan op verantwoordelijkheid van de klant, zelfs voor franco leveringen. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit, voor rekening en risico van de klant, de volledige eigendom van Future Vision tot op het ogenblik van volledige betaling. Eventueel betaalde voorschotten worden dan als vergoeding voor kosten en winstderving aanzien. Future Vision is gerechtigd om te allen tijde om inventarisatie van de door de klant gehouden onbetaalde goederen te verzoeken. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de klant er niet toe gerechtigd ze te verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.

Art. 9: Betaling

Onze facturen zijn behoudens andersluidend beding, contant – en zonder korting - betaalbaar op onze  maatschappelijke zetel. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand, met een minimum van € 60. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van  10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn. Niet tijdige betaling op de vervaldag wordt aanzien als een ernstige wanprestatie. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal. Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen te beginnen met het hoogste rentesaldo. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden geeft Future Vision het recht om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling hiertoe, alle volgende bestellingen en diensten te schorsen op risico van de klant. Compensatie is niet toegelaten tenzij  uitdrukkelijk met toestemming van Future Vision. Het is Future Vision toegelaten te allen tijde haar vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

Art. 10 : Garanties

Indien het krediet van de klant een minder gunstige wending neemt, of in geval van verandering in de toestand van de koper (overlijden, ontbinding van de vennootschap, overdracht van handelszaak, …) behoudt Future Vision zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van de goederen of gedeeltelijke uitvoering van de werken, aan de klant de geschikte waarborgen te vragen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen, dan wel een wijziging aan te brengen in de overeengekomen betalingsmodaliteiten. In geval de klant Future Vision dienaangaande geen voldoening schenkt, heeft Future Vision het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zonder dat Future Vision hiervoor enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook, verschuldigd is.

Art. 11 : Aansprakelijkheid bij het verrichten van diensten

De aansprakelijkheid van Future Vision bij het verrichten van diensten is beperkt tot de zware fouten. Future Vision is nimmer verantwoordelijk voor het verlies van data. De klant wordt steeds verondersteld voldoende back-ups te hebben genomen. Wanneer er sprake is van een door Future Vision en/of de fabrikant verleende garantie, betreft het enkel de herstelling van de hardware ten gevolge van fabrieksfouten. Wanneer de oorzaak van de herstelling te vinden is in oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik door de klant, heeft deze geen recht op deze conventionele garantie. Er wordt geen enkele garantie verleend door Future Vision op de installatie van software of het verwijderen van virussen.

Artikel 12 : Interventies – vertrouwelijkheid

Onze tussenkomsten en interventies aan de installaties van de klant kunnen hetzij bij de klant ter plaatse, hetzij bij Future Vision, hetzij vanop afstand (bv. remote support) geschieden. Future Vision kiest vrij de meest gepaste wijze van tussenkomst, dit rekening houdende met de gemelde problemen. Voor zover Future Vision werkt via werken vanop afstand verklaart de klant zich voor zoveel als nodig reeds akkoord met deze werkwijze. Future Vision wordt expliciet ontslagen van het bekomen van het voorafgaand akkoord hiertoe. Future Vision verbindt er zich toe om enkel en alleen gebruik te maken van deze wijze van tussenkomst of interventie met het oog op het oplossen van technische problemen, welke aan haar werden gemeld. Bovendien verbindt Future Vision zich tot volledige geheimhouding van alle informatie die zij verwerft naar aanleiding van elke tussenkomst of interventie, hetzij ter plaatse, hetzij op afstand.

Art. 13 : Overmacht

Gevallen van overmacht, in het bijzonder beslagleggingen van de andere soorten, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij Future Vision, of bij de firma’s waar Future Vision zijn goederen betrekt, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door leveranciers van Future Vision, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven Future Vision het recht zijn leveringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren.

Artikel 14 : Tegemoetkomingen en afstandsverklaring

In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege Future Vision, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen , houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 : Niet afgehaalde toestellen

Indien een toestel in herstelling niet wordt afgehaald, en dit binnen de 4 maand na herstelling én na een laatste aangetekende ingebrekestelling welke onbeantwoord is gebleven gedurende 14 dagen, heeft Future Vision het recht om de toestellen naar eigen goeddunken te doen vernietigen, dit alles op gebeurlijke kosten van de klant.

Art. 16 : Toepasselijk recht - bevoegdheidsbeding

Al de met Future Vision afgesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch Recht.
Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende tussen partijen en/of facturen, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent bevoegd.